Korzystając z naszego doświadczenia, przy pomocy współpracujących z nami podwykonawców, realizujemy jako generalny wykonawca kompleksowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do wykonania budynku biurowego, gwarantując przy tym profesjonalne przeprowadzenie procesu budowlanego i zadowolenia inwestora z efektu finalnego. Zakres naszych usług i obowiązków jako generalnego wykonawcy w skrócie:

  • przejęcie terenu budowy
  • wykonanie obiektu zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową, harmonogramem, prawem budowlanym, polskimi normami i wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych
  • prowadzenie dziennika budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
  • koordynacja robót podwykonawców własnych oraz wykonawców bezpośrednich inwestora,
  • realizacja robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
  • współpraca z Inwestorem przed organami administracji państwowej w zakresie uzyskiwania zezwoleń, decyzji i dokonywania uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i sprawdzeń,
  • zgłoszenie zakończenia robót budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy, uczestnictwo w procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie